CALENDARI    DE   BATEJOS

ANY 2021

Diumenge
Mes
 5 de la Tarda
10 Gener
català
14 Febrer
castellà
11 Abril
català
9 Maig
castellà
13 Juny
català
11 Juliol
castellà
12 Setembre
català
10 Octubre
castellà
14 Novembre
català
12 Desembre
castellà

Observacions

Inscripcions: Mínim un mes abans del baptisme del nen/a

Mínimo un mes antes del bautismo del niño/nina

Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement

Fotocopia del libro de familia o certificado de naciniento

Els Padrins, han de potar la partida del seu baptisme

Los padrinos tienen que traer el certificado de su bautismo

 

Pares i Padrins, seran convocats a una reunió

Padres i Padrinos serán convocados a una reunión